EVRENSEL TÜKETİCİ HAKLARI NELERDİR?
  
         Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda “Uluslararası Tüketici Birlikleri Örgütü” nün önerisi ve oybirliği ile 1985 yılında kabul edilen, Türkiye’nin de imza atmış olduğu tüketicilerin uluslararası anayasası niteliğindeki “Tüketicilerin Korunması İlkeleri Rehberi”ni oluşturan ve daha sonra Uluslararası Tüketici Birlikleri Örgütü tarafından geliştirilen evrensel tüketici hakları 8 başlık altında toplanmıştır.

   1. Tüketicilerin Temel İhtiyaçlarının Karşılanması Hakkı: İnsanın insan olmaktan doğan ve hayatını devam ettirebilmesi için gereken asgari ihtiyaçlarını karşılayabileceğini belirten bu hak, tüketicinin en temel hakkıdır.
   2. Sağlık ve Güvenliğin Korunması Hakkı: Tüketicinin tehlikeli ve riskli mal ve hizmetlere karşı korunmasını, tüketiciye sunulan her türlü mal ve hizmetin yaşam ve sağlık açısından tüketicilere zarar vermeyecek kalite ve nitelikte olmasını ifade eder.
  3. Ekonomik Çıkarların Korunması Hakkı: Tüketicilerin çeşitli mal ve hizmetler arasında gelir düzeylerine göre kendi ihtiyaçlarını karşılayabilmesi, istedikleri mal ve hizmetleri ucuz ve kaliteli olarak alabilmesi için seçeneklerin sunulmasını ifade eder.
    4. Bilgi Edinme Hakkı: Tüketicilerin doğru kararlar almasına yardımcı olacak bilginin sağlanmasını, satın alacağı tüm mal ve hizmetler ile bu mal ve hizmetleri üreten, satan kuruluşlara ait bilgilerin doğru, tutarlı ve eksiksiz olarak zamanında tüketicilere verilmesini ifade eder.

   5. Eğitilme Hakkı: Tüketicinin eğitimi bireyin ekonomik faaliyetlerini yönlendirme, ihtiyaçlarını karşılama ve pazarı etkileme gücünü artırmayı hedef alan eğitim ve bilgilendirme yatırımı olarak tanımlanabilir.             
 
   6. Tazmin Edilme Hakkı: Satın alınan mal ya da hizmetlerin öngörülen nitelikte olmaması, yani ayıplı çıkması durumunda; ayıplı malın geri alınması, değiştirilmesi, ayıplı hizmetin yeniden görülmesi ve bunun gibi ayıpların ve neden oldukları her türlü maddi, hukuki ve ekonomik zararların karşılanmasıdır.

 
TÜKETİCİ SORUNLARI HAKEM HEYETİ MEVZUATI

Kamu yararına uygun olarak tüketicinin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını koruyucu, aydınlatıcı, eğitici, zararlarını tazmin edici, çevresel tehlikelerden korunmasını sağlayıcı önlemleri almak ve tüketicilerin kendilerini koruyucu girişimlerini özendirmek; uygulamalardan doğan uyuşmazlıklara çözüm bulmak amacıyla İlçe Tüketici Hakem Heyeti kurulmuş olup; iş ve işlemlerini 7/11/2013 tarih ve 6502 Sayılı "Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun " doğrultusunda yürütmektedir.


TÜKETİCİ SORUNLARI HAKEM HEYETİ BAŞVURU SÜRECİ
 
HAKEM HEYETLERİ VE TÜKETİCİ MAHKEMELERİ NEREDEDİR?

          Hakem Heyetleri illerde Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü, ilçelerde ise Kaymakamlık binalarındadır. 81 İl Müdürlüğü ile 851 ilçede Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri bulunmaktadır. Tüketici Mahkemeleri ise her il ve ilçenin Adliye binalarında bulunmaktadır.

NEREYE BAŞVURULMALI?

          Satın aldığınız ve şikayet konusu olan mal ya da hizmetin değeri 1 Ocak 2017’den itibaren 2.400 TL’nin (Parasal sınır her yıl DİE’nin TEFE’de meydana gelen yıllık artış oranında artırılır.) altında ise sorunun çözümü için  İlçe Tüketici Sorunları Hakem Heyetine başvurmanız zorunludur. 2.400 TL.ve üzeri olan başvurular için  Ankara Ticaret İl Müdürlüğüne başvurmanız gerekmektedir. Bu durumda, hakem heyetlerinin aldığı karar bağlayıcıdır.

          Hakem heyetinin lehinize verdiği karara satıcı veya sağlayıcının uymaması durumunda İcra Müdürlüğüne müracaat edebilirsiniz.

          Hakem heyeti kararı, aleyhinize çıktıysa 15 gün içinde Tüketici Mahkemesine itiraz edebilirsiniz. İtirazı görüşen Tüketici Mahkemesinin kararı kesindir.

BAŞVURUNUZU NASIL YAPACAKSINIZ?

          Şikayet konusunu içeren dilekçe ve ekinde konuya ait belgelerin iki nüshası (fatura, satış fişi, garanti belgesi, sözleşme vb.) Şahsen başvurmanız gerekmektedir. Yazılı dilekçenizde, 

            • Satın aldığınız mal ya da hizmetin ne olduğunu, özelliklerini, 
            • Malın ne zaman teslim edildiğini ya da hizmetin ne zaman ve nerede verildiğini,
            • Ne kadar para ödediğinizi, 
            • Sorunun ne olduğunu,
            • Satıcı ya da sağlayıcıya durumu ilettiğinizde neler olduğunu, 
            • Ne yapılmasını istediğinizi anlatın.(Matbu dilekçe örneğinde bulunan seçimlik haklarından birini mutlaka işaretleyin)
 
GÖRÜŞÜLME SÜRESİ

          Hakem Heyetlerine yapılan başvurular, başvuru tarih ve sırasına göre en geç 6 ay içinde karara bağlanır. Kararlar, alındığı tarihten itibaren 5 gün içinde taraflara posta yoluyla iadeli taahhütlü olarak gönderilir.